Vedtægter for Midtfyns efterskole`s elevforening.

 

§ 1 Foreningens navn er Midtfyns Efterskole`s elevforening, hjemmehørende i Fåborg-Midtfyns kommune.

 

§ 2 Foreningens formål er at opretholde forbindelsen mellem tidligere elever og skolen og indbyrdes mellem eleverne. Formålet opfyldes gennem afholdelse af elevstævnet og andre møder og arrangementer.

 

§ 3: Kun tidligere elever kan optages som medlemmer af foreningen. Ved indmeldelse betales et engangskontingent, som er gældende for resten af ens levetid.

 

§ 4: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i forbindelse med elevstævnet. Stemmeret har alle medlemmer. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved meddelelse i nyhedsbrev. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
  3. Aflæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse og 1 suppleant.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
  7. Eventuelt.

 

§ 5: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af medlemmer eller et flertal af bestyrelsen med I måneds varsel.

 

§ 6: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 stemmeberettigede medlemmer. 
De 5 bestyrelsesmedlemmer vælges af foreningens generalforsamling. Valgperioden er 2 år. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige årstal.
Et bestyrelsesmedlem vælges af det seneste elevhold. Denne årgangsrepræsentant indgår i bestyrelsen efter generalforsamlingen, som afholdes hvert år til Elevstævnet, og sidder indtil næste generalforsamling.
Et eller flere bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt personalet på skolen hvert år inden generalforsamlingen. Disse har dog kun en stemme.
På generalforsamlingen vælges ligeledes 1suppleant for 1 år ad gangen, dog således at suppleanten, såfremt denne indtræder i bestyrelsen, fortsætter i den udtrådtes valgperiode.
Afstemningen sker skriftligt, dersom der er flere kandidater til bestyrelsen end ledige pladser.

 

§ 7: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

§ 8: Ændringer af foreningens vedtægter kan ske gennem vedtagelse på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 9: Såfremt foreningen må ophøre, skal en evt. formue tilfalde formål, som formodes at gavne Midtfyns Efterskole.